LUẬT KẾ TOÁN

Luật Kế toán số 88/2015/QH13 ngày 20 tháng 11 năm 2015 Nghị định số 215/2013/NĐ-CP ngày 13 tháng 12 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính