KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP

Số: 200/2014/TT-BTC ngày 22 tháng 12 năm 2014 Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư hướng dẫn Chế độ kế toán doanh nghiệp