KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA

Số: 133/2016/TT-BTC ngày 26 tháng 8 năm 2016 Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư hướng dẫn Chế độ kế toán doanh nghiệp nhỏ và vừa.