ĐĂNG KÍ THAY ĐỔI

Thay đổi đăng ký kinh doanh là thủ tục thực hiện tại Cơ quan đăng ký khi doanh nghiệp khi có nhu cầu thay đổi nội dung trong hồ sơ đăng ký kinh doanh như thay đổi tên doanh nghiệp, thay đổi vốn, thay đổi chủ sở hữu…

I. THAY ĐỔI NỘI DUNG ĐĂNG KÝ KINH DOANH BAO GỒM:

Thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh bao gồm những nội dung cơ bản sau:

   - Thay đổi tên công ty

   - Thay đổi địa chỉ

   - Thay đổi ngành nghề kinh doanh

   - Tăng, giảm vốn điều lệ

   - Thay đổi người đại diện theo pháp luật

   - Thay đổi loại hình công ty

II. CÁCH THỰC HIỆN: 

- Người thành lập doanh nghiệp hoặc người uỷ quyền thực hiện thủ tục đăng kí thực hiện theo các cách sau:

    + Đăng kí trực tiếp tại Phòng đăng ký kinh doanh

    + Đăng kí doanh nghiệp qua dịch vụ bưu chính

    + Đăng kí doanh nghiệp qua mạng thông tin điện tử tại cổng thông tin quốc gia về đăng kí doanh nghiệp

III. THỜI HẠN GIẢI QUYẾT HỒ SƠ:

      03 ngày kể từ nhận nhận được hồ sơ hợp lệ

IV. KẾT QUẢ:

    - Nếu hồ sơ hợp lệ: cấp Giấy chứng nhận đăng kí doanh nghiệp

    - Nếu hồ sơ chưa hợp lệ: thông báo về việc sửa đổi bổ sung thông tin đăng ký kinh doanh

Trên đây là sơ lược về thủ tục thủ đổi đăng kí kinh doanh sau khi bạn đã thành lập doanh nghiệp mà muốn thay đổi. Nếu có bất kì thắc mắc hay vướng mắc về thủ tục từng loại hồ sơ thay đổi hãy liên hệ hoặc mail để hỗ trợ nhưng thông tin cần thiết.