CÁC LOẠI TÀI SẢN CÓ THỂ DÙNG ĐỂ GÓP VỐN VÀO DOANH NGHIỆP

CÁC LOẠI TÀI SẢN CÓ THỂ DÙNG ĐỂ GÓP VỐN VÀO DOANH NGHIỆP

Góp vốn thành lập doanh nghiệp là một hình thức khá phổ biến, được hầu hết các nhà đầu tư lựa chọn. Việc góp vốn vào doanh nghiệp sẽ ảnh hưởng, chi phối đến quyền lợi và nghĩa vụ của cá nhân tổ chức góp vốn. Tuy nhiên, không phải tài sản nào cũng có thể đem đi góp vốn được, pháp luật doanh nghiệp có qui định về tài sản góp vốn vào doanh nghiệp. Mời bạn đọc theo dõi bài viết dưới đây để nắm rõ hơn về quy định tài sản góp vốn nhé.

I/ CÁC LOẠI TÀI SẢN GÓP VỐN VÀO DOANH NGHIỆP:

Theo quy định tại Khoản 1 Điều 34 Luật Doanh nghiệp 2020 về tài sản góp vốn bao gồm:

  • Đồng Việt Nam, ngoại tệ chuyển đổi;
  • Vàng;
  • Quyền sử dụng đất;
  • Quyền sở hữu trí tuệ;
  • Công nghệ, bí quyết kĩ thuật;
  • Tài sản khác có thể định giá bằng Đồng Việt Nam.

II/ ĐỊNH GIÁ TÀI SẢN GÓP VỐN:

Việc định giá tài sản góp vốn được quy định tại Điều 36 Luật Doanh nghiệp 2020 như sau: việc định giá tài sản góp vốn không phải là Đồng Việt Nam, ngoại tệ tự do chuyển đổi, vàng phải được các thành viên, cổ đông sáng lập hoặc tổ chức thẩm định giá định giá và được thể hiện thành Đồng Việt Nam.

Việc góp vốn vào doanh nghiệp sẽ được thực hiện tại 2 thời điểm khi thành lập doanh nghiệp và sau khi thành lập doanh nghiệp. Như vậy việc định giá tài sản trong trường hợp cụ thể như sau:

- Khi thành lập doanh nghiệp: Tài sản góp vốn khi thành lập doanh nghiệp phải được các thành viên, cổ đông sáng lập định giá theo nguyên tắc đồng thuận hoặc do một tổ chức thẩm định giá định giá. Trường hợp tổ chức thẩm định giá định giá thì giá trị tài sản góp vốn phải được trên 50% số thành viên, cổ đông sáng lập chấp thuận.

Trường hợp tài sản góp vốn được định giá cao hơn so với giá trị thực tế của tài sản đó tại thời điểm góp vốn thì các thành viên, cổ đông sáng lập cùng liên đới góp thêm bằng số chênh lệch giữa giá trị được định giá và giá trị thực tế của tài sản góp vốn tại thời điểm kết thúc định giá; đồng thời liên đới chịu trách nhiệm đối với thiệt hại do cố ý định giá tài sản góp vốn cao hơn giá trị thực tế.

- Sau khi thành lập doanh nghiệp: Tài sản góp vốn trong quá trình hoạt động do chủ sở hữu, Hội đồng thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn và công ty hợp danh, Hội đồng quản trị đối với công ty cổ phần và người góp vốn thỏa thuận định giá hoặc do một tổ chức thẩm định giá định giá. Trường hợp tổ chức thẩm định giá định giá thì giá trị tài sản góp vốn phải được người góp vốn và chủ sở hữu, Hội đồng thành viên hoặc Hội đồng quản trị chấp thuận.

Trường hợp tài sản góp vốn được định giá cao hơn giá trị thực tế của tài sản đó tại thời điểm góp vốn thì người góp vốn, chủ sở hữu, thành viên Hội đồng thành viên đối với công ty TNHH và công ty hợp danh, thành viên Hội đồng quản trị đối với công ty cổ phần cùng liên đới góp thêm bằng số chênh lệch giữa giá trị được định giá và giá trị thực tế của tài sản góp vốn tại thời điểm kết thúc định giá; đồng thời liên đới chịu trách nhiệm đối với thiệt hại do việc cố ý định giá tài sản góp vốn cao hơn giá trị thực tế.